دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : آمنه   ظاهری عبدوند

پست الکترونیکی : a-zaheri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبانهای باستانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه تخصصی فرهنگ و زبانهای باستانی (مقطع ارشد)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/05/01

آمنه ظاهری عبدوند

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^